Samarbeta med branschen – delkurs Naturbruk

Naturbruk, inriktning skötsel av utemiljöer är första kursen i kursserien som leder till Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Kursen Naturbruk, inriktning skötsel av utemiljöer är första kursen i en serie av kurser som motsvarar Skolverkets nationella yrkespaket Skötsel av utemiljöer, 600 p. Samma kursserie leder också till yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljöer som utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala yrkeskommitté, TCYK.

Innehållet i kursserien är alltså förankrat både i Skolverket och i branschen, vilket innebär att du skaffar dig både formella betyg för fortsatta studier och yrkesbevis som är meriterande om du söker jobb direkt.

Kursen Naturbruk är den första kursen i kursserien. Kursen är därför en introduktion. Under kursen får du:
– information om yrket skötsel av utemiljöer, vilka uppgifter du kommer få arbeta med.
– träffa arbetsgivare som vill rekrytera.
– kartlägga de kompetenser du redan har.
– göra en individuell studieplan.
– lära dig skolans arbetssätt för att kvalitetssäkra valideringar och lärande.
– matcha dig mot arbetsgivare och handledare som du ska göra APL hos (APL betyder arbetsplatsförlagt lärande, alltså lärande som äger rum ute på arbetsplats under ledning av yrkeslärare och handledare).

Du ska förstås också tillägna dig kunskaperna som ingår i kursen Naturbruk.
OBS! Kursen går också att söka som enstaka kurs, alltså utan att läsa de andra kurserna i kursserien.

Ur innehållet

Introduktion av naturbrukets verksamhetsområden

 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom djurvård, hästhållning, lantbruk, naturturism, skogsbruk eller trädgård.
 • Arbetsuppgifter med hantering av växter eller djur samt dokumentation av genomförda arbetsuppgifter.
 • Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och landskapsvård samt naturupplevelser.
 • Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.
 • Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.
 • Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt perspektiv.
 • Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning, nyttjande av mark för upplevelsebaserade tjänster samt skogsskötsel.

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifter inom naturbruk med användning av handredskap och teknisk utrustning.
 • Materialkunskap, materialval och materialanvändning när arbetsuppgifter utförs.
 • Underhåll av handredskap och teknisk utrustning.
 • Arbetsuppgifter med utgångspunkt från handböcker och instruktioner.
 • Körning av basmaskin.

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

 • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och skyddsronder.
 • Första hjälpen.
 • Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet.
 • Brandskydd, brand och brandbekämpning.
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar.
 • Funktions- och säkerhetskontroll i samband med användning av teknisk utrustning.
 • Ergonomi i samband med att olika arbetsuppgifter utförs.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.

Övrig information

Mode III samarbetar med arbetsgivare som vill rekrytera eller kan erbjuda meriterande arbetsplatsförlagt lärande (APL). Den del av utbildningen som kräver maskiner och annan utrustning kommer äga rum på arbetsplatser. På skolan bedriver vi utbildning i växtkunskap och markens och växternas biologi, de teoretiska delarna av utbildningen.

Kursserien omfattar kurserna:
Naturbruk, 200 p.
Fordon och redskap, 100 p.
Skötsel av utemiljöer, 100 p.
Växtkunskap 1, 100 p.
Marken och växternas biologi, 100 p.

Utbildningen är på heltid och den ger dig rätt att söka studiemedel hos CSN.

Efter utbildningen

När du har betyg och yrkesbevis kan du arbeta med:
– att anlägga nya, eller bygga om befintliga utemiljöer.
– skötsel, reparationer och underhåll.

Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar.
– privata fastighetsföretag.
– trädgårdsanläggningsföretag.
– huvudman för kyrkogårdar.
– golfbanor.
– Trafikverket.

Kontakt

Rektor Hans Andrén, epost, 073-5047007.
SYV Rany Abdulahad, epost, 0769-206709.
Administrativt ansvarig Emelie Lindin, epost, 070-7139630.

Liknande komvuxutbildningar

Tillvalskurs Material och miljö

Det bästa materialet är det du använder. Det sämsta materialet är det du bara använder någon gång, och sedan slänger.