Marken och växternas biologi

Marken och växternas biologi är femte kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Kursen Marken och växternas biologi är femte kursen i en serie av kurser som motsvarar Skolverkets nationella yrkespaket Skötsel av utemiljöer, 600 p. Samma kursserie leder också till yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljöer som utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala yrkeskommitté, TCYK.

Innehållet i kursserien är alltså förankrat både i Skolverket och i branschen, vilket innebär att du skaffar dig både formella betyg för fortsatta studier och yrkesbevis som är meriterande om du söker jobb direkt.
OBS! Kursen går också att söka som enstaka kurs, alltså utan att läsa de andra kurserna i kursserien.

Ur innehållet

Mark, vatten och luft

 • Mark, mineral, berggrund, jordarter och jordmån.
 • Jordartsbildning och jordmånsbildande processer.
 • Jordarternas egenskaper.
 • Växtnäringsämnena och deras kretslopp.
 • Kolets kretslopp.
 • Markstruktur, markluft, dränering och markpackning.
 • Vattnets kretslopp, vattentillgångar och vattenmiljöer samt vattnets rörelser i marken och i landskapet.
 • Försurning i mark och vatten.
 • Klimat och väderlek.

Växter

 • Olika växtarter i olika utvecklingsstadier.
 • Grundämnen och kemiska föreningar i växter.
 • Växternas byggnad innefattande växtcellen, växtvävnader och växtens olika organ.
 • Vattnet i växten, vattenupptagning och vattentransport.
 • Fotosyntes, andning och energiomsättning hos växter.
 • Växtnäringsämnen, växtnäringsupptagning och växtnäringsämnenas funktion i växten.
 • Växters utvecklingsstadier samt de yttre och inre faktorer som styr och påverkar utvecklingen.
 • Växters pollinering och spridning. Biodlingens betydelse för växternas pollinering.
 • Växters egenskaper och ärftlighet.
 • Växtskador och deras orsaker, till exempel skador som uppkommer av skadedjur eller väderlek.

Mikrobiologi

 • Mikroorganismer, svampar, bakterier och övriga organismer av betydelse för markens näringsomsättning och kväveförsörjning.
 • Aeroba och anaeroba processer.
 • Mikroorganismer som är skadegörare på växter.

Övrig information

Mode III samarbetar med arbetsgivare som vill rekrytera. Den del av utbildningen som kräver maskiner och annan utrustning kommer äga rum på arbetsplatser. På skolan bedriver vi utbildning i växtkunskap och markens och växternas biologi, de teoretiska delarna av utbildningen.

Kursserien omfattar kurserna:
Naturbruk, 200 p.
Fordon och redskap, 100 p.
Skötsel av utemiljöer, 100 p.
Växtkunskap 1, 100 p.
Marken och växternas biologi, 100 p.

Utbildningen är på heltid och den ger dig rätt att söka studiemedel hos CSN.

Efter utbildningen

När du har betyg och yrkesbevis kan du arbeta med:
– att anlägga nya, eller bygga om befintliga utemiljöer.
– skötsel, reparationer och underhåll.

Typiska arbetsgivare är:
– kommunala fastighetsbolag, parkförvaltningar eller idrottsanläggningar.
– privata fastighetsföretag.
– trädgårdsanläggningsföretag.
– huvudman för kyrkogårdar.
– golfbanor.
– Trafikverket.

Dina arbetsuppgifter är att anlägga eller sköta utemiljöer som ger skönhet och upplevelser, rekreation, återhämtning, hälsa, utomhusaktiviteter och utomhuspedagogik. Men också funktioner som att hantera dagvatten, skapa bättre stadsklimat, jämna ut temperaturen och rena luften, så kallade ekosystemtjänster.

Kontakt

Rektor Hans Andrén
hans@modetre.se, 073-5047007
SYV Lili Abrahamsson
lili@modetre.se, 070-3429189
Administrativt ansvarig Amina Arte
amina@modetre.se, 076-4287872

Liknande komvuxutbildningar

Fordon och redskap

Fordon och redskap är andra kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Skötsel av utemiljöer

Skötsel av utemiljöer är tredje kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.

Växtkunskap 1

Växtkunskap 1 är fjärde kursen i kursserien Yrkesbevis Skötsel och förvaltning av utemiljöer.