Kvalitetssäkra att lära, metod

Mode III utvecklar kvalitetssystem för att validera och lära på arbetsplatser och i skolor.

Bakgrund

Mode III utvecklar metoder för att säkra kvalitet på lärande, både på arbetsplatser och i skola. Under våren 2020 arbetar delar av skolledningen med OCN-metoden, ett kvalitetssystem för att validera och utbilda. Mode III är med och inför OCN-metoden i delar av fastighetssektorn. Arbetet omfattar också att utveckla metoder för språkstöd.

Mode III kan inte införa alla delar av  OCN-metoden direkt i våra valideringar och utbildningar. Metoden  kräver en aktiv branschorganisation som formulerar kompetensmål för yrkesprofiler. I väntan på att Hållbarhets-, TEKO- och andra relevanta branscher formulerat kompetensmål för de yrkesprofiler Mode III utbildar för får vi använda en modifierad version av OCN-metoden.

Tydliga lärandemål och bedömningskriterier

Hösten 2020 säkrar Mode III kvaliteten på elevernas lärande genom att:
a.) Formulera centralt innehåll och kunskapskrav för kurserna i enlighet med  Skolverkets kursplaner.

b.) Skolledning och lärare upprättar moduler som beskriver, och är verktyg för dialog om lärandemål och bedömningskriterier med elever, eventuella handledare, lärare och skolledare.

Individuella lärandeplaner

c.) Elev och lärare gör lärande-plan för aktiviteter, tid, dokumentation och bedömning för varje modul (ofta fler moduler i en kurs).

d.) Elever och lärare går igenom lär-material och hur eleverna kommer åt det, inklusive språkstöds-material.

e.) Elever får introduktion till Mode III:s lär-plattform.

f.) Lärare presenterar resurs- och stödpersoner för eleverna (lärare, handledare, skolledare, eventuella partners etc.).

Dokumentation och utvärdering

g.) Lärare visar olika former av dokumentation av/bevis för lärande – ljudfil, film, foto + text, samtal etc. – och hur eleverna samlar bevisen på Mode III:s lär-plattform.

h.) Lärare handleder, utbildar och följer upp varje elev kontinuerligt under kursernas gång.

i.) Lärare sätter betyg på elevens lärande, i enlighet med Skolverkets kunskapskrav och lärandeplanen (se c.).


Återkoppling, reflektion och utveckling

j.) I slutet av varje kurs har lärare enskilda betygssamtal med varje elev. Elev får tillfälle att följa upp och utvärdera sitt eget lärande. Lärare fånga upp vad i Mode III:s verksamhet som fungerar bra och vad som kan bli bättre.

k.) Lärare rapporterar elevens betyg till huvudman senast 10 arbetsdagar efter kursen är slut. Lärare återkopplar också återkopplingar från elever till skolledningen.

l.) Mode III:s verksamhet granskas minst två gånger per år av våra huvudmän.

Liknande utveckling